ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/18381 ลว 9/10/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.2/ว 96 ลว 6/09/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top