การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/18382 ลว 9/10/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.3/ว 102 ลว 23/09/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top