ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการนำส่งข้อมูลรับและนำส่งคงค้างในระบบ GFMIS

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/19232 ลว 25/10/2562
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/0505 ลว 7/10/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top