ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 004
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลว 13/12/2562
ลงวันที่: 
14 ม.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top