ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 012
เลขที่หนังสือ: 
อว 8392(3)/ 042 ลว 2/01/2563
ลงวันที่: 
21 ม.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top