การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

เลขที่กองคลัง: 
ว 015
เลขที่หนังสือ: 
กค 0412.4/ว 2 ลว 6/01/2563
ลงวันที่: 
24 ม.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top