การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 016
เลขที่หนังสือ: 
กค (กรท) 0433.3/ว 583 ลว 20/12/2562
ลงวันที่: 
24 ม.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top