สำนักงานการตรวจเงินเข้าตรวจงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการเข้าตรวจด้วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะปฏิบัติงานประจำอยู่ที่่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานการตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เบอร์ติดต่อ 44995 และ 44996

ความสำคัญ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, 4 กุมภาพันธ์, 2020
Go to top