ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 028
เลขที่หนังสือ: 
กค 0415.1/ว 16 ลว 15/01/2563
ลงวันที่: 
06 ก.พ. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top