การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 040
เลขที่หนังสือ: 
กค 0433.4/ว 38 ลว 3/02/2563
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top