ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/ 03449 ลว 10/03/256
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.2/ว 20 ลว 7/02/2563
ลงวันที่: 
18 มี.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top