แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 092
เลขที่หนังสือ: 
กค 0414.2/ว 8304 ลว 26/02/2563
ลงวันที่: 
10 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top