มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 094
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลว 11/03/2563
ลงวันที่: 
10 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top