การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว.0512
เลขที่หนังสือ: 
อว 8392(3)/ว.0512
ลงวันที่: 
08 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top