แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใชยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ความสำคัญ: 
ไฟล์แนบประกาศ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, 13 เมษายน, 2020
Go to top