แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อ ให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 098
เลขที่หนังสือ: 
อว 8392(3)/04634 ลว 9/04/2563
ลงวันที่: 
14 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top