แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 112
เลขที่หนังสือ: 
กค 0433.2/ว 120 ลว 31/03/2563
ลงวันที่: 
24 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top