แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 110
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว 25/03/2563
ลงวันที่: 
24 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top