ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 109
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลว 11/03/2563
ลงวันที่: 
24 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top