การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 119
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.7/ว 46 ลว 19/03/2563
ลงวันที่: 
30 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top