ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 128
เลขที่หนังสือ: 
กค 0433.4/ว 151 ลว 15/04/2563
ลงวันที่: 
05 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top