กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว130
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0030.3.2/ว 0436 ลว 14/04/2563
ลงวันที่: 
13 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top