ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 131
เลขที่หนังสือ: 
กค 0411.4/ว 166 ลว 22/04/2563
ลงวันที่: 
13 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top