ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 132
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลว 24/04/2563
ลงวันที่: 
13 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top