แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใข้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/ 04361 ลว 1/04/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0414.3/ว 60 ลว 26/02/2563
ลงวันที่: 
15 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top