หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/ 04360 ลว 1/04/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.5/ว 41 ลว 12/03/2563
ลงวันที่: 
15 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top