สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/ 05518 ลว29/04/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.4/ว 160 ลว 17/04/2563
ลงวันที่: 
15 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top