หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/05902 ลว 12/05/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.2/ว 74 ลว 22/04/2563
ลงวันที่: 
19 พ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top