การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 158
เลขที่หนังสือ: 
กค 0412.3/ว 213 ลว 18/05/2563
ลงวันที่: 
05 มิ.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top