เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
อว 8392 (3)/6335 ลว 22/05/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0410.3/ว 163 ลว 20/04/2563
ลงวันที่: 
05 มิ.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top