ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนกรกฎาคม 2563

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392 (3)/8977 ลว 22/07/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0412.4/ว 317 ลว 13/07/2563
ลงวันที่: 
24 ก.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top