การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 234
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.7/ว 126 ลว 17/06/2563
ลงวันที่: 
03 ส.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top