การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 242
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/ว 23122 ลว 24/07/2563
ลงวันที่: 
10 ส.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top