การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 257
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลว 14 /08/2563
ลงวันที่: 
27 ส.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top