หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 262
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.2/ว 140 ลว 19/08/2563
ลงวันที่: 
02 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top