แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำกตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 295
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ)0405.2/ว 423 ลว 10/09/2563
ลงวันที่: 
25 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top