อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 297
เลขที่หนังสือ: 
กค 0416.2/ว 422 ลว 10/09/2563
ลงวันที่: 
28 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top