แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู"รายงานสมาชิกพ้นสภาพ" ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/11880 ลว 30/09/2563
เลขที่หนังสือ: 
กบข.6020/ว 3967/26/2563 ลว 16/09/2563
ลงวันที่: 
05 ต.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top