ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 332
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 467 ลว 25/09/2563
ลงวันที่: 
20 ต.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top