แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 336
เลขที่หนังสือ: 
กค 0410.3/ว 486 ลว5/10/2563
ลงวันที่: 
27 ต.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top