ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/12533 ลว 16/10/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.2/ว 156 ลว 1/10/2563
ลงวันที่: 
29 ต.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top