ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนพฤศจิกายน 2563

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 341
เลขที่หนังสือ: 
กค 0412.4/ว 500 ลว 14/10/2563
ลงวันที่: 
02 พ.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top