แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/13028 ลว 29/10/2563
เลขที่หนังสือ: 
กค 0414.3/ว 495 ลว 9/10/2563
ลงวันที่: 
06 พ.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top