การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 354
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.7/ว 173 ลว 5/11/2563
ลงวันที่: 
18 พ.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top