บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 29)

ระดับการศึกษา: 
หลักสูตร: 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 และแบบ 3
ไฟล์แนบ: 
พ.ศ.: 
2563
Go to top