เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 358
เลขที่หนังสือ: 
กค (กรท) 0433.2/ว 545 ลว 12/11/2563
ลงวันที่: 
01 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top