ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 363
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/ว 700 ลว 2/12/2563
ลงวันที่: 
07 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top