แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 364
เลขที่หนังสือ: 
อว 0202.2/ว 6625 ลว 12/11/2563
ลงวันที่: 
07 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top