แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ v(Electronic Government Procurement: e-GP)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 373
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/ว 714 ลว 7/12/2563
ลงวันที่: 
14 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top