การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 372
เลขที่หนังสือ: 
กค 0419.2/ว 558 ลว 25/11/2563
ลงวันที่: 
14 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top